กลุ่มยา Testosterone derivatives

Testosterone derivatives หรืออนุพันธ์ของ Testosterone เป็นกลุ่มของยาที่ใช้ในการรักษาภาวะ Testosterone ต่ำ โดยทั่วไปแล้ว ยาเหล่านี้จะเข้ามาเติมเต็มที่ขาดแคลนของ Testosterone ในร่างกาย ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ ปัญหาที่เกี่ยวกับการแก่ หรือเกิดจากการรักษาโรคที่เกี่ยวกับส่วนที่สร้างฮอร์โมน

กลุ่มของยาเหล่านี้มีหลายชนิด และอาจมีชื่อทั่วไปที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งรวมถึง:

 1. Testosterone Cypionate
 2. Testosterone Enanthate
 3. Testosterone Propionate
 4. Testosterone Undecanoate
 5. Methyltestosterone
 6. Fluoxymesterone
 7. Testosterone Gel หรือ Patch
 8. 17-alpha Methyltestosterone
 9. 4-Chlorodehydromethyltestosterone
 10. Boldenone Undecylenate

“Equipoise” หรือ “Boldenone Undecylenate” จัดอยู่ในกลุ่มของสารสเตอรอยด์ Anabolic Androgenic Steroids (AAS) แต่จริงๆ แล้ว มันไม่ใช่อนุพันธ์ของ Testosterone โดยตรง แต่มีโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายกับ Testosterone

Testosterone และอนุพันธ์ของ Testosterone ทั้งหมดจัดเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มยาที่เรียกว่า “Androgens” หรือฮอร์โมนทางเพศชาย ซึ่งมีบทบาทหลักในการส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางเพศชาย รวมถึงการทำงานในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย

ฮอร์โมนนี้จะถูกผลิตออกมาจากลูกอ่อนและเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า Steroidogenesis เพื่อสร้าง Testosterone ซึ่งกลุ่มยา Testosterone derivatives จะเป็นการแปลงเมทอกซิฮอร์โมนจาก Testosterone เพื่อเพิ่มฤทธิ์ของมัน หรือเพื่อลดการทำลายของมันในร่างกาย

หลายยาในกลุ่มนี้สามารถใช้รักษาภาวะ Testosterone ต่ำ สำหรับผู้ชายที่มีระดับ Testosterone ที่ต่ำอย่างผิดปกติ แต่ยังต้องสามารถผลิต sperm ได้อย่างปกติ อีกทั้งยังสามารถใช้ในการรักษาบางภาวะทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชาย เช่น Delayed puberty สำหรับผู้ชายเยาว์ หรืออาจใช้ในการรักษาผู้หญิงที่มีโรคเฉพาะเพศที่ร่วมกับระดับ Androgens ที่สูง

การใช้ยาแต่ละชนิดในกลุ่มนี้ต้องเสมอต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนื่องจากมีความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง ซึ่งอาจรวมถึง Acne, การเปลี่ยนแปลงของเสียง, การเติบโตของขนในหน้า, การเปลี่ยนแปลงของ mood และภาวะทางการแพทย์ที่ร้ายแรงขึ้น เช่น การเพิ่มขนาดของ Prostate, การเกิดโรคภูมิแพ้, ภาวะหัวใจล้มเหลว และการเกิดความดันโลหิตสูง การใช้ยาอย่างมีสติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

สำหรับการค้นหาข้อมูลทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้และรายละเอียด, มีหลายแหล่งที่ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น:

 1. MedlinePlus (U.S. National Library of Medicine): www.medlineplus.gov
 2. Mayo Clinic: www.mayoclinic.org
 3. PubMed (U.S. National Library of Medicine): www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 4. UpToDate: www.uptodate.com
 5. WebMD: www.webmd.com

โปรดทราบว่าบางเว็บไซต์อาจต้องการการสมัครสมาชิกหรือชำระเงินเพื่อเข้าถึงบางส่วนของข้อมูล. ทั้งนี้, สิ่งที่สำคัญที่สุดคือควรพิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้องของข้อมูลในบริบททางคลินิกของท่าน. ถ้าท่านมีข้อสงสัยใด ๆ, ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพของท่าน.